هنري بانډار ـ شام هنر
12. Januar 2013

د پروګرام بهیر – اجندای پروګرام

» د میلمنو ښه راغلنه اود پروګرام معرفي ـ خوش آمدید مهمانان و معرفی پروګرام
   ډاکټر انګار
   احمدالله رحماني

» د افغانستان لنډه معرفي – معرفی کوتاه افغانستان
   احمدالله رحمانی

» شعرونه ، مقالې ، ټوکي او ټکالي – شعرها ، مقالات و فکاهیات
   ډاکټر انګا ر
   احمدالله رحمانی
   صوفیا قزلباش
   حاجي عبدالله نیازي
   ایمل ادړ

» طنزونه او کنایې – طنزها و کنایه ها
   پوهنمل ډاکټر عبدالواحد نظري

» ډوډۍ او انډیوالي مجلس – صرف غذا و مجلس دوستانه

» د پوهمنل ډاکټر نظری افغانی فلم (دکونډي زوی)
   ډاکټر عبدالواحد نظري

» د موسیقي ماښام – شام موسیقي
   با مشعل اندړ ودوستان

د پرګرام شروع – آغاز پروګرام »»» د ماښام پر ۵ بجي – ساعت ۵ بجه ای شام
د میلمنو ښه راغلنه ـ استقبال مهمانان »»» د مازدیګز پر ۴ بجي – ساعت ۴ عصر

آدرس :
Nordstrasse 9A
33428 Harsewinkel

د اړتیا په وخت کي اړیکي – در وقت ضرورت تماس:
احمدالله رحماني
تلیفون :
05207 – 957424
0171 4479385
E-Mail:
arahmani@t-online.de
info@afghanischer-kulturverein-owl.com